پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> اخبار >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | نمونه سوال آزمون دكتراي علوم سياسي
نمونه سوال آزمون دكتراي علوم سياسي
موضوع: سياسي

سوالات:

١- دسته‌بندی نظریات دولت و انواع آن (دکتر غفاری)

٢- کدام یک از انواع نظریات دولت را بر تجربه خاص ایران منطبق می‌دانید یا به عبارتی مسائل دولت در ایران را با چه دیدگاهی تحلیل می‌کنید (دکتر غفاری)

٣- پرسش از خواندن کتاب‌های خاطرات شخصیت‌های سیاسی، رمان، آثار روشنفکران ایرانی و اندیشه‌های نظریه‌پردازان  کلاسیک اندیشه سیاسی در ایران با ذکر مصادیق (دکتر قادری)

٤- با توجه به نظریه‌ای که در ابتدای بحث برگزیدید، کدام روش از روش‌های علوم سیاسی را برای پژوهش در باب مسائل دولت ایران مناسب می‌دانید (دکتر منوچهری)

 

 

 

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 1386، دانشگاه تهران، رشته علوم سیاسی، گرایش جامعه‌شناسی سیاسی

 مدت آزمون: 5 ساعت

زبان تخصصی

چهار متن حدود 100 الی 200 کلمه‌ای که باید به «فارسی سلیس» برگردانده می‌شد. موضوعات کلی مورد بحث در متن‌ها عبارت بودند از:

1- دیدگاه اسلام در باب خانواده و نقشهای زن و مرد و چگونگی انباشت ثروت و توزیع آن در جامعه

2- سیاست رقابت در شرکت‌های بزرگ و چگونگی دست‌یابی به نوآوری‌ها

3- توجیه نقش و اهمیت کاربرد ریاضیات در علوم اجتماعی

4- ارتباط میان ایدئولوژی و تجارت در کشورهای پیشرفته و چگونگی آن در روند جهانی‌شدن

*در هریک از عناوین درسی زیر تنها به یکی از دو سوال پاسخ دهید.

مسائل ایران

1- چنانکه می‌دانید "بیگانه ستیزی" یکی از ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان در سیاست خارجی بوده است. بر این مبنا و با استناد به نظریات فولر در این زمینه، سیاست خارجی ایران در دوره اشغال ایران، انقلاب اسلامی و...]یادم نمی‌آید[ را مقایسه و تحلیل کنید.

2- با توجه به نظریات هانتینگتون در مورد چالش قدرت دولت در کشورهای در حال توسعه و با توجه به تلاشهای دست‌یابی به دموکراسی در ایران، علل عدم تحقق این فرآیند را با استناد به شرایط عینی موج سوم دموکراسی تشریح کنید.

جامعه‌شناسی سیاسی

1- قدرت نمادین (سمبلیک) (پاسخ شامل سه بخش خواهد بود: مبانی اپیستمولوژیک، تعاریف صاحب‌نظران و مثالها)

2- استقلال نسبی دولت از منظر پولانزاس و وظایف آن در جامعه سرمایه‌داری

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران

1- با تشریح نظریات میرزای نایینی و امام خمینی و مقایسه طرح‌های راهبردی آنها در قالب مشروطه و جمهوری اسلامی، یک شباهت و دو اختلاف اصولی آن دو را توضیح دهید؛ در پاسخ به ارتباط میان نظریه و عمل نیز توجه کنید.

2- با تشریح نظریات فارابی و علامه طباطبایی و مقایسه طرح‌های راهبردی آنها در قالب فلسفه سیاسی‌شان، یک شباهت و دو اختلاف اصولی آن دو را توضیح دهید؛ در پاسخ به ارتباط میان نظریه و عمل نیز توجه کنید.

اندیشه سیاسی در غرب

1- مفهوم ایدئولوژی از منظر مایکل اوکشات را توضیح و نقد و ارزیابی کنید.

2- مفهوم کاتالاکسی از دیدگاه هایک را با توجه به تعاریف او از قانون، قانونگذاری و مالکیت توضیح داده و نقد و ارزیابی کنید.

روش‌شناسی

1- ویژگی‌های تحلیل گفتمان را توضیح داده و متن زیر را تحلیل گفتمانی کنید. (متنی از «تاملاتی در حکومت انتخابی» میل)

2- الف) مناسب‌ترین سطح تحلیل در علوم سیاسی چیست؟

ب) چنانکه می‌دانید جناح‌های سیاسی مختلف در انتخابات اخیر شورای شهر تهران دارای آراء متفاوتی بوده‌اند. این مساله را به صورت یک طرح تحقیق درآورده و تحلیل موضوع کنید.

طرح تحقیق باید شامل طرح مساله، مفروضات، پرسش‌های تحقیق، فرضیات، روش گردآوری داده‌ها و ...]یادم نمی‌آید[ باشد.

ج) طراحی ده سوال برای سنجش آراء و نظریات و آگاهی‌های افراد در باب یک مساله سیاسی در قالب پیمایش اجتماعی

دست‌یابی به دموکراسی در ایران، علل عدم تحقق این فرآیند را با استناد به شرایط عینی موج سوم دموکراسی تشریح کنید.

جامعه‌شناسی سیاسی

1- قدرت نمادین (سمبلیک) (پاسخ شامل سه بخش خواهد بود: مبانی اپیستمولوژیک، تعاریف صاحب‌نظران و مثالها)

2- استقلال نسبی دولت از منظر پولانزاس و وظایف آن در جامعه سرمایه‌داری

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران

1- با تشریح نظریات میرزای نایینی و امام خمینی و مقایسه طرح‌های راهبردی آنها در قالب مشروطه و جمهوری اسلامی، یک شباهت و دو اختلاف اصولی آن دو را توضیح دهید؛ در پاسخ به ارتباط میان نظریه و عمل نیز توجه کنید.

2- با تشریح نظریات فارابی و علامه طباطبایی و مقایسه طرح‌های راهبردی آنها در قالب فلسفه سیاسی‌شان، یک شباهت و دو اختلاف اصولی آن دو را توضیح دهید؛ در پاسخ به ارتباط میان نظریه و عمل نیز توجه کنید.

اندیشه سیاسی در غرب

1- مفهوم ایدئولوژی از منظر مایکل اوکشات را توضیح و نقد و ارزیابی کنید.

2- مفهوم کاتالاکسی از دیدگاه هایک را با توجه به تعاریف او از قانون، قانونگذاری و مالکیت توضیح داده و نقد و ارزیابی کنید.

روش‌شناسی

1- ویژگی‌های تحلیل گفتمان را توضیح داده و متن زیر را تحلیل گفتمانی کنید. (متنی از «تاملاتی در حکومت انتخابی» میل)

2- الف) مناسب‌ترین سطح تحلیل در علوم سیاسی چیست؟

ب) چنانکه می‌دانید جناح‌های سیاسی مختلف در انتخابات اخیر شورای شهر تهران دارای آراء متفاوتی بوده‌اند. این مساله را به صورت یک طرح تحقیق درآورده و تحلیل موضوع کنید.

طرح تحقیق باید شامل طرح مساله، مفروضات، پرسش‌های تحقیق، فرضیات، روش گردآوری داده‌ها و ...]یادم نمی‌آید[ باشد.

ج) طراحی ده سوال برای سنجش آراء و نظریات و آگاهی‌های افراد در باب یک مساله سیاسی در قالب پیمایش اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی سال 1386، دانشگاه تربیت مدرس، رشته علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران

 

تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران (معاصر)    زمان: پنج‌شنبه 30/1/86 ساعت 10-8             زمان: دو ساعت

تنها به چهار سوال پاسخ دهید (هر سوال 5 نمره)

1- سیاست اقتصادی تعدیل در سالهای 72-68 بر مبنای چه تحلیلی از شرایط سیاسی-اقتصادی شکل گرفت، پیامدهای سیاسی آن چه بود؟

2- دو الگوی مهم توسعه در ایران را توضیح داده و نقد و ارزیابی کنید.

3 آثار و پیامدهای دولت تحصیلدار (تک‌محصولی) بر صورت‌بندی اجتماعی- اقتصادی جوامع و اقشار ذینفود در این جوامع را با مقایسه شرایط ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تشریح کنید.

4- روابط خارجی ایران با شوروی را قبل و بعد از فروپاشی مقایسه و تحلیل کنید.

5- صورت‌بندی اجتماعی نیروهای سیاسی در ایران در دوران منتهی به انقلاب اسلامی را توضیح دهید.

 

اندیشه سیاسی در ایران (پس از مشروطه)     زمان: پنج‌شنبه 30/1/86 ساعت12-10      زمان آزمون: دو ساعت

(هر سوال 5 نمره)

1- آراء سید جمال الدین اسدآبادی را با آراء سیدجمال‌الدین واعظ مقایسه کنید.

2- آراء سیاسی و مواضع ایدوئولوژیک دو حزب اعتدالیون و عامیون را به طور خلاصه توضیح داده و مقایسه کنید.

3- انقلاب اسلامی را با مدرنیته نسبت‌سنجی کنید

4- تفاوت و تحول نظریه سوسیال دموکراسی را در دو انقلاب اسلامی و مشروطه توضیح داده و مقایسه کنید.

 

زبان تخصصی                      زمان: جمعه 31/1/86 ساعت10-8                                   زمان آزمون: 90 دقیقه

شامل دو سوال: سوال اول مطلبی به حجم دو سوم یک صفحه برای ترجمه. متنی درباره تاریخیت انقلابها و الزامات مراحل اولیه توسعه سیاسی و اجتماعی در وقوع انقلابهای بزرگ.

سوال دوم کم و بیش متنی بود به همان حجم متن اول که از لحاظ محتوایی کم و بیش ادامه متن سوال قبل بود. این ‌بار دو سوال به فارسی طرح شده بود که باید به انگلیسی پاسخ داده می‌شد. یکی در مورد اینکه آیا نویسنده معتقد است محتوای انقلابها در گذشته و حال‌حاضر متفاوت بوده است و دوم اینکه آیا به نظر نویسنده انقلاب اجتماعی در عصر جهانی شدن امکان‌پذیر است یا نه.

 

جامعه‌شناسی سیاسی       زمان: جمعه 31/1/86 ساعت 12-10                                زمان آزمون دو ساعت

(هر سوال 5 نمره)

1- سه نظریه از نظریه‌های "دولت" را تشریح کنید.

2- ارتباط میان جهانی شدن و فرهنگ سیاسی را تحلیل کنید

3- مفهوم قدرت را در اندیشه مارکس، وبر و فوکو مقایسه کنید.

4- انواع سه‌گانه مشروعیت سیاسی (اقتدار) در جامعه‌شناسی سیاسی تفهمی را توضیح دهید.

 

روش‌شناسی و روش تحقیق   زمان: جمعه 31/1/86 ساعت 16-14                             زمان آزمون: دو ساعت

(هر سوال 5 نمره)

1- به یکی از دو سوال زیر پاسخ دهید

- کلیات دو رهیافت از رهیافت‌های علوم سیاسی را توضیح دهید.

- نحله‌های گوناگون رهیافت تفسیری را توضیح دهید.

2- این مفاهیم را توضیح دهید: روش، نظریه، تحلیل، تفسیر، تاویل.

3- نسبت گفتمان و پارادایم چیست؟

4- ابطال‌پذیری و اثبات‌پذیری را توضیح دهید.

 

1391/9/23
پر بازدید
1390/2/4: فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سياسي و روابط بين الملل
1390/11/5: انگليسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي دکتر هرمز داورپناه
1391/12/5: عروج ملكوتي دكتر عليرضا سنجابي جانباز 8 سال دفاع مقدس و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد تهران مركزي
1391/7/10: برخی منابع در س روش تحقیق در علوم سیاسی
1391/12/5: ليست منابع و سر فصل دروس علوم سياسي دانشگاه پيام نور
آخرین مطالب
1398/1/28: قدرت اندیشه
1397/5/6: برنامه فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات سیاسی
1397/2/6: جامعه شناسی پس از پست‌مدرنیسم اثر دیوید اوئن
1397/1/30: مستند سازي تجربيات مديران (اهداف ،روش ها و كاربردها)
1397/1/26: بسته شدن ذهن آمريكايي
ردیفنظر
1 NeithAni [1400/5/21]
search canadian pharmacy rx smith pharmacy top rated canadian online pharmacy canadian pharmacy 365 ’
پست الکترونیکی: 3ggwtjh56pcvhi@gmail.com
وب سایت: http://inpharmxx.com/
2 DefbrilmGtv [1400/5/20]
best erectile dysfunction pills shoppers drug mart canada Cozaar Rumalaya ’
پست الکترونیکی: svzchwsfh4gbhhi@gmail.com
وب سایت: http://pharmpharms.com/
3 brilmHtf [1400/3/6]
cialis debit card https://cialishav.com/ - cialis 40 mg generic cialis in australia
پست الکترونیکی: 34tghfhi@gmail.com
وب سایت: http://cialishav.com/
4 پرویز [1396/8/21]
سلام ////نمونه سوالات و خلاصه مطالب و یا کتاب منابع آزمون دکترا علوم سیاسی را خواستم
پست الکترونیکی: p.nikravesh12@gmail.com

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
برای اينکه دوست پيدا کنی، بايد خود را لايق و آماده دوستی بار بياوری. (آندره موروا)
شعر
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست
خيام
حدیث
نظر به پايان کار انداختن، نيمی از زندگی است. - حضرت محمد(ص)
دمی با حافظ
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
کنتور
امروز:
    بازدید: 411
    صفحات مرور شده: 424
روز گذشته:
    بازدید: 764
    صفحات مرور شده: 782
جمع کل:
    بازدید: 7203869
    صفحات مرور شده: 22762376