پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | نمونه سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه
نمونه سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه
موضوع: مديريتي

. اصل تخصیص بودجه اشاره دارد بر اینکه:

1) هزینه ها باید در جای خود هزینه شده و اصلاً استثنا وجود ندارد.

2) تمام ارقام بودجه منظور شده در بودجه، باید به برنامه های خاص خود تخصیص یابد.

3) تمام ارقام بودجه باید در جای مناسب خود وصول یا معرف آن باشند.

4) همه موارد فوق

2. در طبقه بندی فعلی بودجه دولت ایران کلیه عملیات و وظایف به ترتیب عبارتند از:

1) فصل- امور- طرح- برنامه- فعالیت                      2) امور- فصل- طرح- بودجه- فعالیت

3) فصل- امور- برنامه- طرح- فعالیت                      4) امور- فصل- برنامه- طرح- فعالیت

3. علت عمده اصل سالانه بودن بودجه:

1) جنبه فنی و اقتصادی آن است                             2) ماهیت سیاسی و اقتصادی آن است

3) جنبه فنی و سیاسی آن است                               4) ماهیت فنی، اقتصادی آن است

4. در طبقه بندی بودجه ای بطور کلی تاکید بیشتر روی کدام یک از موارد زیر است

1) هزینه ها               2) درآمدها                 3) درآمدهای مالیاتی           4) منابع تامین اعتبار

. مسئولیت نظارت قبل از خرج با کدام یک از موارد زیر است؟

1) دیوان محاسبات                                        2) سازمان برنامه و بودجه

3) هیات دولت                                             4) وزارت امور اقتصادی و دارایی

. ذیحسابان دستگاه های دولتی از نظر استخدامی تابع چه سازمانی می باشند؟

1) وزارت امور اقتصادی و دارایی                     2) دیوان محاسبات

3) سازمان برنامه و بودجه                             4) همان سازمانی که در آن مشغول به کارند

«چه گزارشی» را دیوان محاسبات کشور پس از حسابرسی عملکرد بودجه،‌تهیه و به مجلس تقدیم می کند؟

1) تفریغ بودجه                                          2) دریافت و پرداخت و موجودی

3) عملکرد سالانه بودجه کل کشور                   4) مانده حساب ها

 

اجازه «اعمال اصلاحات مختصری در بودجه سالانه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی،‌مشروط به عدم تغییر جمع اعتبار آنها، تابع «کدام اصل بودجه» است؟

1) سالانه بودن           2) وحدت            3) تعادل                4) انعطاف پذیری

. «کدام لایحه» بیانگر «کاهش یا افزایش سقف درآمدها و اعتبارات نسبت به قانون بودجه کل کشور در سال» است؟

1) لایحه بودجه           2) اصلاح بودجه            3) متممم بودجه             4) تفریغ بودجه

. در «چه روش بودجه بندی» کلیه فعالیت ها و برنامه های سازمان اعم از قدیم و جدید مانند یک برنامه جدید، مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار می گیرند؟

1) عملیاتی              2) متداول               3) برنامه ای            4) بر مبنای صفر

. «اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین» است:

1) تسجیل             2) تامین اعتبار            3) تخصیص اعتبار            4) درآمد اختصاصی

کدام از «وجوه افتراق» مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی است

1) نوع منابع مالی           2) نیاز به اطلاعات و آمار         3) محدودیت منابع مالی         4) مکمل یکدیگر بودن در ساختار اقتصادی کشور

. «مبلغی که برای مصرف یا مصارف معینی به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» چیست؟

1) موافقتنامه                2) تسجیل             3) اعتبار            4) تعهد

. تهیه و تنظیم بودجه به «طریق برنامه ای» در مقایسه با «روش عملیاتی» چه مزیتی دارد؟

1) وقوف جامعه از کم و کیف هزینه های دولت

2) دقیق بودن محاسبه و برآورد اعتبارات

3) وقوف کارکنان مربوط به اجرای کم و کیف برنامه ها

4) نحوه محاسبه ساده تر

. کنترل و نظارت عملیاتی در ارتباط با اجرای بودجه کل کشور، به عهده «کدام» است؟

1) مجلس شورای اسلامی                                           2) سازمان برنامه و بودجه

3) دستگاه های اجرائی                                               4) دیوان محاسبات کشور

. وظیفه «تهیه و تنظیم بودجه سال آتی و تطبیق هزینه های انجام شده با بودجه مصوب سال جاری دستگاه اجرائی متبوع» در کجا انجام می گیرد؟

1) وزارت امور اقتصادی و دارائی                                    2) سازمان برنامه و بودجه

3) واحد امور مالی                                                     4) واحد بودجه

ترتیب مراحل تهیه و تصویب بودجه دولت کدامیک از موارد زیر است؟

1) تهیه و تصویب بودجه- نظارت بودجه- اجرای بودجه- تنظیم بودجه

2) تهیه و تنظیم بودجه- تصویب بودجه- اجرای بودجه- نظارت بودجه

3) تصویب بودجه- تهیه و تنظیم بودجه- نظارت بودجه- اجرای بودجه

4) تصویب بودجه- تهیه و تنظیم بودجه- اجرای بودجه- نظارت بودجه

. ترتیب طبقه بندی هزینه ها بر حسب فصول و مواد هزینه در بودجه سازمان ها و شرکت های دولتی ایران کدامیک از موارد زیر می باشد؟

1) فصل 1 هزینه های اداری- فصل 2 هزینه های پرسنلی- فصل 3 هزینه های سرمایه ای- فصل 4 پرداخت های انتقالی

2) فصل 1 هزینه های پرسنلی- فصل 2 هزینه های اداری- فصل 3 هزینه های سرمایه ای- فصل 4 پرداخت های انتقالی

3) فصل 1 هزینه های اداری- فصل 2 هزینه های پرسنلی- فصل 3 پرداخت های انتقالی- فصل 4 هزینه های سرمایه ای

4) فصل 1 هزینه های پرسنلی- فصل 2 هزینه های اداری- فصل 3 پرداخت های انتقالی- فصل 4 هزینه های سرمایه ای

. بودجه برنامه مالی دولت یا سازمان دولتی است که در آن:

1) درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی و اعتبارات لازم برای هزینه های جاری برآورده شود.

2) درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار پیش بینی و اعتبارات لازم برای هزینه های اجرای عملیات و سایر پرداخت ها برای مدت معین برآورد شده باشند.

3) درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار برای یک مدت معین پیش بینی شود.

4) اعتبارات لازم برای هزینه های اجرای عملیات و سایر پرداخت ها برای مدت معین برآورده شده باشند.

. مراحل بودجه عبارت است از:

1) تهیه و تنظیم بودجه- پیشنهاد بودجه- اجرای بودجه- نظارت بودجه

2) تصویب بودجه- پیشنهاد بودجه- اجرای بودجه- نظارت بودجه

3) تصویب بودجه- اجرای بودجه- نظارت بودجه

4) تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه- تصویب بودجه- اجرای بودجه- نظارت بودجه

. کدامیک از موارد زیر در خصوص تهیه و تصویب بودجه درست است؟

1) بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود.

2) بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و توسط مجلس شورای اسلامی رسیدگی و تصویب می شود.

3) بودجه سالانه کل کشور از طرف مجلس شورای اسلامی تهیه و برای تصویب به دولت ارسال می گردد.

4). هیچکدام

1392/8/12
پر بازدید
1393/3/2: آسيب شناسي آموزش كاركنان با تاكيد بر اثر بخشي آن در سازمانهاي ايراني
1393/3/2: فرسودگي شغلي يا job burnout :
1392/8/7: اصول تنظيم و كنترل بودجه(4)
1393/8/30: سوالات درس مسائل جاری در مدیریت
1391/7/29: پينر دراكر(peter drucker((2005-1909
آخرین مطالب
1397/11/21: كار تيمي و شيوه هاي گروهي حل مساله
1393/8/30: سوالات درس مسائل جاری در مدیریت
1393/3/2: رفتار سياسي و نقش آن در سازمان و مديريت
1393/3/2: آسيب شناسي آموزش كاركنان با تاكيد بر اثر بخشي آن در سازمانهاي ايراني
1393/3/2: فرسودگي شغلي يا job burnout :
ردیفنظر
1 Janguer [1399/1/10]
Cali'S Without Prescription Cialis Viagra Comment Marche п»їcialis Tadadafil 20mg Overnight Shipping
پست الکترونیکی: janphync@belan.website
وب سایت: https://apcialisle.com

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
انسان بدون هدف مثل كشتي بدون سكان است. (توماس كارليل)
شعر
امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
خيام
حدیث
هر که می خواهد آبروی خود را نگاه دارد ، باید از جدال بپرهیزد. - امام علی(ع)
دمی با حافظ
ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت
کنتور
امروز:
    بازدید: 97
    صفحات مرور شده: 99
روز گذشته:
    بازدید: 664
    صفحات مرور شده: 743
جمع کل:
    بازدید: 7188928
    صفحات مرور شده: 22744208