پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | بهره وری
بهره وری
موضوع: سياسي
نویسنده: سخنرانی در پردیس فارابی

باسمه تعالي

 

جلسه پنجم : 27/1/93

 بهره وري (Productivity) :

اين جلسه بيشتر با رويكرد فرهنگي بحث بهره وري مطرح مي شود.

خود اصطلاح بهره وري اولين بار در نوشته هاي اقتصادي كاربرد پيدا كرد.و از طريق مكاتب اقتصادي وارد متون دانشگاهي شده است.و به آن واژه قدرت توليد كردن لقب داده بودند.

واژه بهره وري در لغت به معني قدرت توليد و باروري و مولد بودن است.مثل زمين مولد و بارآور. يا كساني كه در اجتماع توان انجام كار را دارند اما فاقد شغل هستد را non-productive نام مي برند.در ادبيات فارسي بهره وري به معني سودآور بودن است.اما براي واژه productivity شايد به نظر برسد كه بهره وري معادل فارسي مناسبي نباشد اما مي توان از معناي لغوي كلمه بهره وري يك معني كاربردي از آن ارائه دهيم. در برخي از متون واژه productivity مثل راندمان و قابليت و باروري و .. ذكر شده كه شايد مفهوم را برساند اما كامل و جامع نيست. ولي بهرحال درمورد productivity ما بحث علمي و كاربردي آنرا دنبال ميكنيم كه ببينيم بهره وري به معناي علمي كلمه چيست

تعاريف مختلفي از بهره وري ارائه شده:

بهره وري:

·         انجام كار درست به شيوه صحيح

·         كارائي به اضافه ثمربخشي در كار و توليد

·         نگاه هوشمندانه به كار و زندگي به طور مستمر

بهتر است بگوئيم كه بهره وري فرهنگي است كه انسانها با آن فكر و هوشمندي خود فعاليتها را با ارزشها و واقعيات جامعه منطبق مي كنند تا بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي بگيرند.لذا وقتي مي گوييم بهره وري نگاه هوشمندانه به كار و زندگي است براي اين است كه بايد نگرشي داشته باشيم كه كارها را عقلائي كنيم.نگاه هوشمندانه به كار و زندگي يعني اينكه شما در واقع يك نگرش داشته باشيد براي عقلاني كردن فعاليتهاي خود

·         بهره وري تقريبا مترادف با پيشرفت است و استاندارد زندگي در يك جامعه بستگي به آن دارد كه چند درصد از حداقل نيازهاي مردم ارضا شود.

·         توسعه اقتصادي حاصل تركيب مناسبي از دو رويكرد افزايش نهاده ها( سرمايه گذاري) و استفاده مطلوب از سرمايه هاي موجود(بهره وري) است.توسعه بدون اين دوعامل پايدار نخواهد بود.

·         براي ارتقاي بهره وري لازم است به حذف همه ضايعات پرداخت

·         شركت هاي ژاپني توانسته اند با استفاده از استراتژي كايزن محصولات رقابتي را با موفقيت كامل طراحي, توليد و به فروش برسانند.

بهتر است بگوئيم كه بهره وري فرهنگي است كه انسانها با آن فكر و هوشمندي خود فعاليتها را با ارزشها و واقعيات جامعه

چرا بهره وري:

·         محدوديت منابع و لزوم استفاده بهينه از منابه موجود

·         ارتقاي سطح كيفيت محصول

·         كاهش هزينه ها

·         جهاني شدن اقتصاد و گسترش ميزان رقابت

·         لزوم حفاظت از محيط زيست

·         لزوم توجه بيشتر به خواست مشتريان

·         ارتقاي سطح درامد مردم

 

برداشت هاي غلط از بهره وري:

بهره وري = درآمد بيشتر

بهره وري = بهره برداري

بهره وري = كارانه

بهره وري = اشتغال كمتر

بهره وري = سودآوري

بهره وري = توليد بيشتر

بهره وري = استثمار

بهره وري = كارآيي

بهره وري = مصرف كمتر

بهره وري = تحول

بهره وري = اثربخشي

بهره وري در بخش خدمات بي معني است

بهره وري در بخش دولتي بي معني است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در واقع نگاه فرهنگي به بهره وري: كارهاي بيهوده انجام نشود. درست و بجا مصرف شود . بهره برداري مناسب از مواهب طبيعي انجام شود محيط دلپذير و شاداب در حد امكانات ايجاد شود. كيفيت و كميت و هزينه در رقابت و قرار گرفتن هركسي در جاي خود در جامعه و همكاري و مشاركت براي منافع مشترك و ...

برداشت غلط از بهره وري عمدتا ناشي از عدم احاطه كامل بر مفهوم بهره وري است.بهره وري مختص صنعت نيست.بهره وري منحصر به سيستمهاي توليد صنعت نيست.در كليه بخشهاي خدمات و دولت نيز رايج شده است.بهره وري سودآوري نيست و با اين مفهوم يكي نيست. اين به اين معني نيست كه با سودآوري بيشتر بهره وري بالاتر رود. يا نميتوان با مكانيستم افزايش قيمت سودآوري را بيشتر كرد به اين تصور كه بهره وري هم افزايش مي يابد اين تصور غلطي است.اثربخشي به ميزان يا درجه تحقق اهداف گفته ميشود كه با بهره وري متفاوت نيست در واقع تحقق يك يا چند هدف سازماني به معني بهره وري نيست. ممكن است تحقق اهداف هزينه زيادي داشته باشد و وقت و نيروي انساني زيادي صرف كند واين به معني بهره وري نيست.و ....

بهره وري واقعا چيست؟ بهره وري نگرش واقع بينانه به زندگي و كار است فرهنگي است كه در آن انسان با فكر و هوش خود فعاليتها را با ارزشها و واقعيات منطبق مي كند تا بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي بگيرد.(بايد عقلانيت در كنار ارزش جامعه باهم هارموني داشته باشد)در واقع بهره وري بايد هارموني بين چهارنوع ارتباط ايجاد كند ارتباط با خود, ارتباط با ديگران, ارتباط با متافيزيك و ارتباط با محيط. اگر به تمام اين ابعاد توجه شود بهره وري معني پيدا ميكند.اثر بخشي يعني كاردرست بودن. كارايي يعني كاربلد بودن لذا وقتي اين دوتا كنار هم قرار بگيرند بهره وري مي شود(هم انجام درست كار و هم انجام كارهاي درست) بهره وري هم توجه به s هاي سخت است هم s هاي نرم.s هاي سخت مثل استراتژي , ساختار, سيستم , استانداردها. (شيوه مديريتي غربي تقريبا تاكيد روي s هاي سخت دارد)اما گاهي مي شود كه نگاه نگاه نرم افزاري است(s هاي نرم) مثل مهارت(skill) شيوه(style) و كاركنان(staff) يا ارزشهاي مشترك(shared value) . بهره وري در واقع هم توجه به sهاي نرم است و هم s هاي سخت.اين موضوع دو نوع سبك مديريتي را تداعي ميكند. شيوه و سبك مديريت غربي و شيوه و سبك مديريت ژاپني.در شيوه مديريت غربي بايد يكسري به ورودي ها اضافه كرد و نوآوري ايجاد كرد و كه اين در واقع باعث بهره وري مي شود(بيشتر به بهره وري تاكيد سخت افزاري دارد)(شيوه آمريكايي ها تقريبا اينجوري است) اما در شيوه ژاپني كه به آن كايزن (kaizen)يا بهبود مستمر هم مي گويند كمي متفاوت است با شيوه موجود در آمريكا. در روش كايزن,به تغييرات و بهبودهاي جزيي را توجه كنيد .

به مطالب پاور پوينت كايزن مراجعه شود.

در شيوه و سبك مديريت ژاپني اين كايزن مورد توجه قرار گرفته است.كايزن روش بهبود تدريجي است و معتقدند كه براي افزايش بهره وري بايد از ظرفيت هاي بلااستفاده بيشتر استفاده كرد.

تغييرKAI=CHANGE=

خوب, بهبودZEN=GOOD=

Kaizen

Continuous Improvement

بهبود مستمر

در كايزن نگاه نگاه نرم افزاري است و به جنبه هاي انساني در اين رويكرد خيلي توجه مي شود.در مقايسه سبك غربي و ژاپني, آنها روي نوآوري تاكيد مي كنند و اينها روي كايزن و بهبود تدريجي. لذا شيوه حركت آنها هم متفاوت است. غربي ها قدمهاي بزرگ و حركتهاي جهشي و انقلابي برميدارند اما ژاپني ها قدمهاي كوچك. چارچوب عملياتي غربي ها غيرپيوسته و جداجداس اما در ژاپني ها اين چارچوب پيوسته و تدريجي اين اصلاحات را انجام ميدهند. لذا شيوه تغييرات در غرب حجيم وبزرگ وناگهاني است است اما در ژاپن شيوه تغييرات كم كم و ثابت است.سطح مشاركت در شيوه غربي محدود به گروه خاصي است اما در شيوه ژاپني بايد تمام كاركنان مشاركت داشته باشد. كلا كايزن دو ستون دارد بهبود مستمر و درگير شدن كليه كاركنان در اين بهبود. در شيوه غربي بيشتر تكنولوژي محورند اما در ژاپن بيشتر كاركنان محور است.در شيوه غربي بازخوردها محدود است اما در شيوه ژاپني بازخوردها وسيع است.در شيوه غربي دنبال سود بيشتر هستند ما در شيوه ژاپني تلاش براي نتيجه بهتر است.لذا در ژاپن فرهنگ اهميتش بيشتر از اقتصاد است و بسترهاي فرهنگي بهره وري را آماده سازي كرده اند. به ابعاد انساني توجه مي كنند. نوع بهره برداري در شيوه غربي دور انداختن و دوباره سازي است اما در شيوه ژاپني نگهداري و بهبود بخشيدن است.

اگر به فرهنگ كار توجه شود در پيشبرد اهداف سازماني بسيار موثر است كه خود نيز بر بهره وري تاثير مي گذارد و آنرا بهبود مي بخشد. در كشور ما يكسري موانع فرهنگي وجود دارد كه بايستي برطرف شود از جمله اين موانع فرهنگي كم فكر كردن است. كم فكر كردن باعث تقليد كوركورانه يا پاك كردن صورت مساله,گرته برداري, عوام زدگي و... مي شود.

يكي از موانع بهره وري, قضاوت و پيش داوري است نسبت به بسياري از امور, كه در كشور ما بسيار زياد است.

انسان عقلاني كه محصول بهره وري است اين ظرفيت اين را در خود ايجاد ميكند كه درمورد مسئله اي كه نميداند اظهار نظر نميكند و واكنش سريع نسبت به چيزي نداشته باشد و بيشتر با فكر و مطالعه اقدام ميكند دنبال مقصر نميگردد بلكه دنبال اشتباه است براي رفع آن.

عادتهاي فرهنگي غلط اگر كنار گذاشته شود, مي تواند بستري باشد براي بهره وري. براي اصلاح بهره وري نياز است يكسري فرهنگها را در جامعه داشته باشيم مثلا فرهنگ وفاق,فرهنگ مشاركت و روحيه تيمي كاركردن, فرهنگ عشق به كار, فرهنگ تعلق به سازمان,فرهنگ نابسندگي و راضي نشدن به وضع موجودو ...

دركل حركت به سوي بهره وري يك حركت چند بعدي است. صرفا نبايد نگاه كايزني به بهره وري داشت و نه صرفا نگاه سخت افزاري بلكه بايد همه آنهارا در كنار هم ببينيم. مدل كايزن در ژاپن استفاده مي شود . مدلي كه آمريكايي ها دنبال مي كنند جهش هاي تند و سريع و يكباره با تحول مطرح مي كنند به عنوان كاكوشين نام دارند كاكوشين يعني بهبود يكباره يا تحول. در حاليكه كايزن يعني بهبود هاي گام به گام و جزيي و مستمر و تدريجي. در كايزن به خصوص در مراكز توليدي و صنعتي سه بحث را پيگيري مي كنند: مورا( اضافه كردن فعاليتهاي جديد) , موري ( ادغام فعاليتهاي موازي) و مودا(حذف فعاليت هاي بيهوده).

مودا(Muda) : واژه اي ژاپني به معناي اتلاف, باطل, زائد و هر فعاليتي است كه ارزش افزوده ايجاد نميكند و مصرف كننده يا مشتري حاضر به تحمل هزينه آن نمي باشد و سازمان براي حفظ بقاي خود در شرايط رقابت شديد ناچار است آن را شناسايي و حذف كند.

موري(Muri) : به كليه فعاليت هايي گفته مي شود كه بايد در ديگر فعاليت ها تلفيق شوند.

مورا(Mura): به كليه فعاليت هايي گفته مي شود كه بايستي در انجام فرآيند اضافه گردند.

 

انواع موداهاي سازمان هاي خدماتي :

1-     موداي توليد بيش از حد نياز

2-     موداي انتظار وتاخير

3-     موداي حركات اضافه

4-     موداي حمل و نقل

5-     موداي انبارش

6-     موداي ايراد در فرآيند

7-     موداي دوباره كاري و ضايعات

(ماخذ : گمبا كايزن . نوشته ماساكي ايمايي. ترجمه شهلا پرسا)

 

تعريف گمبا(ناحيه)

گمبا(Gemba) در زبان ژاپني به معناي محل واقعي و جايي است كه عمليات اصلي سازمان در آنجا انجام مي شود.

در صنايع و شركت هاي ژاپن واژه گمبا به اندازه واژه كايزن شهرت دارد.

گمبا در محيط هاي خدماتي به محلي اطلاق مي شود كه مشتريان در تماس مستقيم با خدمات ارائه شده قرار مي گيرند.

گمبا محلي است كه خطا در آن صورت گرفته و فرآيند بهبود از آنجا آغاز مي شود.

 پس براي اصلاح فرآيند بايد سراغ گمبا رفت.

 

 

 

1393/3/2
پر بازدید
1391/3/15: مارسل موس
1391/3/12: تیون ون دایک
1391/5/10: نوربرت الياس Norbert Elias
1391/4/18: کلود لوفور(1924-2010)
1391/3/18: معرفی و ارزیابی کتاب/روش شناسی علوم سیاسی
آخرین مطالب
1397/11/21: انسان بي نقص
1397/11/21: درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل
1397/10/3: مغالطه‌هاي پر كاربرد
1397/10/1: هرتزوگ نوشته سال بلو
1397/10/1: رولشتاین اثر سال بلو
ردیفنظر
1 eligioume [1400/6/30]
http://buylasixshop.com/ - torsemide to lasix
پست الکترونیکی: eligioume@swmail.xyz
2 Janguer [1399/1/15]
Viagra No Rx Cialis Viagra Ohne Rezept Kaufen Mit Paypal Cialis Cialis Chi L'Ha Provato
پست الکترونیکی: janphync@belan.website
وب سایت: https://apcialisle.com
3 StepAluct [1398/12/22]
Elife Pharmacy Cialis Propecia Testicular Atrophy Buy Cialis Comprar Levitra Generico
پست الکترونیکی: stepTer@mitchl.xyz
وب سایت: http://apcialisle.com

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
پيش از هر چيز‏‎ نخست بدان چه مي خواهي. (فرديناند فوخ)
شعر
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست
خيام
حدیث
علم گنج و کليد آن سوال است، پس سوال کنيد. حضرت محمد(ص )
دمی با حافظ
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست
کنتور
امروز:
    بازدید: 97
    صفحات مرور شده: 99
روز گذشته:
    بازدید: 646
    صفحات مرور شده: 725
جمع کل:
    بازدید: 7188910
    صفحات مرور شده: 22744190