پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | رفتار سياسي و نقش آن در سازمان و مديريت
رفتار سياسي و نقش آن در سازمان و مديريت
موضوع: مديريتي
نویسنده: سخنرانی در پردیس فارابی

باسمه تعالي

 جلسه نهم : 24/2/93

موضوع امروز بحث رفتار سياسي و نقش آن در سازمان و مديريت(يا مديريت رفتارهاي سياسي در سازمان) است كه در ايران و سازمانهاي ايراني وجود دارد. بحث مربوط به رفتار سياسي موضوعي است كه به صورت ميان رشته اي مورد بررسي قرار گفته است. رفتار سياسي در واقع موضوعي است كه با چندين رشته در علوم انساني مرتبط مي شود مثل مديريت , علوم سياسي, روان شناسي و جامعه شناسي و گرايشهاي مختلف آنها ارتباط بسيار نزديكي دارد.يكي از موضوعات رفتار سازماني پيشرفته در مديريت , رفتار سياسي است.يا در علوم سياسي هم همچنين. در جامعه شناسي هم بحثي تحت عنوان جامعه شناسي سياسي وجود دارد كه آنهم رفتارهاي سياسي مورد بررسي قرار ميگيرد از منظر جامعه شناسي. در روانشناسي هم رفتار و رفتارشناسي هم در گرايش روانشناسي سياسي مورد بررسي قرار ميگيرد. لذا رفتار سياسي و مديريت رفتار سياسي يك موضوع ميان رشته اي است و صرفا يك رشته مديريتي نيست.بلكه در كنار آن علوم ديگر هم كه ذكر شد به كمك آن ميايد تا بهتر رفتارهاي سياسي و نقش آنرا در سازمان و مديريت درك كنيد و مورد آسيب شناسي قرار دهيد. درمورد رفتارهاي  سياسي ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. بعضي ها آنرا مفيد براي سازمان مي دانند اما بعضي ها هم آنرا زيان آور ميدانند و برخي هم حد وسط را در نظر مي گيرند. آنهايي كه آنرا مفيد مي دانند معتقدند كه رفتارهاي سياسي مي تواند مزايا و نتايج كاربردي زيادي براي سازمان داشته باشند. يكي اينكه مي تواند به عنوان فرآيند طبيعي در سازمان در نظر گرفته شود و از طريق آنها مي توان تعارضات و اختلافات بين گروه ها را مورد بررسي و حل فصل قرار دهيد و منافع گروه هاي مختلف را تامين كنيد. لذا معتقد است كه رفتار سياسي مطلوب مي تواند به توسعه خردمندي سياسي در فرآيند تصميم گيري,تغيير وتحول سازمان,افزايش رضايت شغلي و به كارگيري مديريت مشاركتي و افزايش قدرت كاركنان كمك كند(بعد مثبت رفتار سياسي). ديدگاه ديگر از بعد منفي به رفتار سياسي نگاه ميكند و معتقد است كه رفتار سياسي بيشتر باعث از دست دادن اعتبار, ايجاد احساس منفي نسبت به ديگران, از دست دادن موقعيت و اعتبار و قدرت استراتژيك سازمان است لذا سياست را از بعد منفي آن بررسي مي كند و بيشتر رفتار سياسي را نوعي ماكيلياگري(مهمترين اشتغال پادشاهان بايد جنگ باشد. لذا بيشتر وقت خود را بايد صرف آموزش فن كشتار باشد. فلسفه ماكاياول فلسفه حكومت اشرف و گرگهاي مهربان است) در نظر مي گيرد كه شامل حيله گري و سياس بودن است و معتقد است سياست نوعي فريب و نيرنگ است و بيشتر افرادي كه رفتار سياسي از خود در سازمان بروز مي دهند صرفا دنبال خواسته هاي شخصي خود و تامين آنهاهستند. ديدگاه عوام در مورد واژه سياست در اين حوزه قابل پيگيري است. براي تامين منافع شخصي سعي در حفظ قدرت خود در اين حوزه داشتن بعد ديد منفي به سياست در سازمان است.سياست بدليل آميخته شدن با تصوراتي مثل دروغگوئي, دغل كاري و نيرنگ و ... به اين بعد منفي منتج شده است.لذا معمولا نسبت به سياست بخصوص در جهان اسلامي, مدتي بي توجهي شده است.با بررسي تحولات سياسي در دوران اسلامي ايران, بسياري از دانشمندان و فقها كار ديواني و كار اداري و عمل سياسي را نمي پذيرفتند.علت بي اعتنايي آنها , چند دليل بوده است,يكي از آنها, وجود حكومتهاي استبدادي بوده است كه باعث كناره گيري آنها از جو سياست شده است.با بررسي حكمتهاي مختلف در طول تاريخ اين امر مشهود است. بخصوص كساني كه شايسته بودند, و چون حكومت را در دست نااهلان ميديدند چاره اي جز كناره گيري نداشتند.مورد ديگر تملق و چاپلوسي است كه بعد منفي سياست آنرا مي پسندد.تملق و چاپلوسي تعدادي مايه غرور قدرتمندان بود.(لرد اكتون معتقد است: قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد)حكومتهاي نااهلان نيز دليل كنار كشيدن از سياست در دوره هاي مختلف حكومتهاي استبدادي بوده است.كارهاي بزرگ به مردم خرد و كارهاي خرد را به مردم بزرگ سپرده شده و ناچار هر دوكار تباه گشت.اين ديد منفي باعث كناره گيري خيلي ها نسبت به سياست شده است.

(هنري واتون معتقد است: سفير انسان درستكاري است كه به خارج از كشور اعزام مي شود كه بخاطر كشورش دروغ بگويد.)

چون سياست را با واژه هايي چون دروغ و نيرنگ و .. يكي دانسته اند, خيلي ها وارد سياست نميشوند. يكي از انديشمندان اسلامي به نام ابولعلا معري (سوريه)(فيلسوف معري) نسبت به سياست و امور اداري و فطرت اتسانها بسيار بدبين است و معتقد است كه انسانها ذاتا فاسد هستند و هركس با حكمت خود براي اصلاح او بكوشد گمراه است. در ديوان خود مي گويد آدمي به دوست و همنوع خود ستم مي كند همانطور كه گرگي به هنگام گرسنگي هم نوع خود را ميخورد.يعني از عامه مردم پاكي و سرشت پاك را انتظار نداشته باشيد.ميل به قدرت در انسانها وجود دارد(بحثي كه توماس هابس مطرح كرد) و اين تب قدرت تنها با مرگ خاتمه مي يابد,آقاي معري هم به نحوي ديگر مطرح مي كند يا در رابطه با سياست ميگويد انسانهاي نالايق زمام امور را در دست مي گيرند.

پس به طور كلي به دو ديدگاه از رفتار سياسي اشاره شد كه بيشتر در خصوص بعد منفي آن بحث گرديد.افرادي كه در سازمان دنبال تامين خواسته ها و اهداف شخصي خود هستند, معمولا دنبال اين ديدگاه از رفتار سياسي هستند. جنبه مثبت رفتار سياسي بايد در سازمان تقويت كرد. رفتار سياسي در سازمان را نميتوان از بين برد بايد آنرا مديريت كرد. مدير نبايد انتظار داشته باشد كه كسي در سازمان رفتار سياسي نداشته باشد. اين صحيح نيست بلكه طبيعي است و بايد در محدوده منطقي و سازنده قرار دهدو مديريت كند. ميزان سياسي بودن هر فرد به ارزشهاي فردي , روش اخلاقي و خلق و خو بستگي دارد.كساني كه شديدا سياسي يا غيرسياسي هستند بدرد نميخورند. حالت بينابينش مناسب است.در واقع بحثي را در رفتار سياسي مطرح مي كنند كه سه ديدگاه دارد:يكي جنبه مثبت و ديگري جنبه زيان رسان و منفي رفتار سياسي است و يك حد وسط هم براي آن قائل هستند. آقاي هيرشمن يكي از افرادي است كه حد وسط را مطرح ميكند و معتقد است اين يك راهكار مناسب است براي زماني كه در سازمان تعارض و درگيري درباره مسئله اي وجود دارد و با تقويت رفتار سياسي به رفع آن مي توان كمك كرد و جاهايي هم كه لازم است جلوي رفتار سياسي در سازمان گرفته شود لذا يك سري توصيه هاي عملي براي كنترل رفتار سياسي ارائه مي دهد.يكي از آنها اينست كه عدم اطمينان در سيستم را بايد كاهش داد. يعني ارزيابي شما فرآيندش به چه صورتي بايد باشد و بين افرادي كه عملكرد عالي دارند بايد پاداش دريافت نمايند و بايد از سايرين متمايز باشند يعني پاداش متناسب با عملكرد باشد.افراد سياست كار را نبايد خيلي به آنها ميدان داد. دوم كاهش رقابت را مطرح ميكند. اين رقابت بين مديران براي گرفتن منابع بايد به حداقل رساند. سوم: رفتار سياسي موجود و امپراطوري هاي شكل گرفته به صورت منسجم بايد شكسته شود و يكسري گروه هاي كوچك تقسيم كنيد كه مثل گذشته كارامد نباشند.ديگري عدم بها دادن به افرادي است كه دنبال سياست بازي و رابطه هستند.(عدم به كار گيري افراد بيش از حد سياسي) داشتن سيستم مديريت باز و پرهيز از پنهان كاري, عدم استفاده از زور و فشار در سازمان. تشويق گروه هاي كاري به همكاري باهم, مشخص كردن انتظار و تخصيص منابع و مرتبط كردن آن با منابع.

پس براي مديريت صحيح رفتار سياسي: يكي اينكه به زيردستان استقلال ببخشيد. به آنها مسئوليت دهيد . از بكار بردن زور خودداري كنيد.شرايط اعلام مخالفت را به صورت علني ايجاد كنيد. و از فعاليتهاي پنهاني خودداري كنيد. و در نهايت مديريت مشاركتي را در سازمان گسترش دهيد كه اين به سازمان براي پيشبرد اهداف سازماني بسيار كمك مي كند و باعث رضايت شغلي و افزايش بهره وري و از بين رفتن تعارضات در سازمان مي شود كه اينها در سياست از جنبه مثبت آن خيلي به خرد سازماني و خرد جمعي در سازمان كمك مي كند.لذا اگر سياست را به معناي تخصيص منابع و توزيع منافع , تصحيح علائق و تجميع سلايق در نظر بگيريم ميتواند به پيشبرد اهداف سازماني و كاهش تعارضات در سازمان و تامين منافع گروه هاي مختلف در سازمانها خيلي كمك ميكند كه بايد به آن خيلي توجه كرد.

براي مطالب كلي اين مبحث به پاورپوينت "رفتار سياسي"مراجعه شود.

 

1393/3/2
پر بازدید
1393/3/2: آسيب شناسي آموزش كاركنان با تاكيد بر اثر بخشي آن در سازمانهاي ايراني
1392/8/12: نمونه سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه
1393/3/2: فرسودگي شغلي يا job burnout :
1392/8/7: اصول تنظيم و كنترل بودجه(4)
1393/8/30: سوالات درس مسائل جاری در مدیریت
آخرین مطالب
1397/11/21: كار تيمي و شيوه هاي گروهي حل مساله
1393/8/30: سوالات درس مسائل جاری در مدیریت
1393/3/2: آسيب شناسي آموزش كاركنان با تاكيد بر اثر بخشي آن در سازمانهاي ايراني
1393/3/2: فرسودگي شغلي يا job burnout :
1393/2/17: مدیریت و جلوه‌های آن در آثار سعدی
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
اگر بر ناتوان خشمگين شدی دليل بر اين است که قوی نيستی. ولتر
شعر
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است
در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی
دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست
خيام
حدیث
خوش رویی احسانی است بی هزینه. - امام علی(ع)
دمی با حافظ
خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست
کنتور
امروز:
    بازدید: 97
    صفحات مرور شده: 99
روز گذشته:
    بازدید: 766
    صفحات مرور شده: 846
جمع کل:
    بازدید: 7189030
    صفحات مرور شده: 22744311