پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | سوالات درس مسائل جاری در مدیریت
سوالات درس مسائل جاری در مدیریت
موضوع: مديريتي

 

نمونه سوالات درس  بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

 

                                           منبع : مباحث مدیریت دولتی، دکتر الوانی

 

       ------------------------------------------------------

 

سوالات فصل اول : اندازه دولت

 

1-    مشکلات سازماندهی در ساختار کلان دولت ناشی از چه مسائلی است ؟ به اختصار توضیح دهید.( چهار مورد ).( ص 3-4 )

 

2-    دیدگاههای مختلف برای حل مسائل ساختاری در تشکیلات کلان دولت را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 5 ).

 

3-    دلیل توسعه و بزرگی دیوان سالاری را از دیدگاه مرتون، سلزنیک و گلدنر بیان نموده توضیح دهید ( ص 6- 10 ).

 

4-    برای حل مشکل بزرگ شدن دیوان سالاری دولتی چه اقدامی باید به عمل آورد ؟ (ص 11).

 

5-    در اکثر نظریه ها برای اقدامات و فعالیت های دولت در چندین لایه تقسیم شده اند بیان نموده و توضیح دهید.( ص 12013 ).

 

6-     واگذاری تصدی گری به دولت و بخش خصوصی را مقایسه نموده و توضیح دهید ( ص 13.14).

 

7-    راهکار های متناسب سازی اندازه دولت را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 14-15 ).

 

8-    ساختار وظیفه ای توضیح داده و مزیت های آن را بیان کنید.(ص 16).

 

9-    راه حل غلبه بر ناسازگاری میان وظیفه بودن ساختار و برنامه در سازمان دولتی را توضیح دهید ( ص 19-20 ).

 

10-   مفهوم اصطلاح " نقطه عملیاتی " را بیان کنید ( ص21-22 ).

 

11-   نقش ساختار ماتریسی یا خزانه ای را  در کوچک سازی اندازه دولت توضیح دهید ( ص 21 ).

 

 

 

سوالات فصل دوم : فرایند های کاری در سازمانهای دولتی

 

1-       باز مهندسی فرایندهای کاری در سازمان را توضیح دهید ( 27-28 ).

 

2-       مراحل ضروری در اجرای باز مهندسی فرایندهای کاری را توضیح دهید ( ص 29 ).

 

3-       عوامل محیطی در سازمانها را توضیح داده و تاثیر آن را بر باز مهندسی فرایند های کار شرح دهید ( ص 29-31 ).

 

4-       عوامل مربوط به مبادله های بین سازمان و محیط را در سازمانهای دولتی توضیح دهید و تاثیر آن را بر باز مهندسی فرایند های کاری شرح دهید .( ص 30-31 ).

 

5-       عوامل مربوط به فرایندها و ساختار درونی نظیر عوامل درون سازمانی را در سازمانهای دولتی توضیح داده و تاثیر آن را بر باز مهندسی فرایند های کاری شرح دهید ( 32-33 ).

 

6-      نکاتی را که برای اجرای موفق فرایندهای کاری در سازمانهای دولتی وجود دارد را توضیح دهید. ( ص 34036 ).

 

سوالات فصل سوم: مدیریت مشارکتی در بخش دولتی

 

 1-       مدیرت مشارکتی را تعریف کرده و هدف فرایند مشارکتی در سازمان را توضیح دهید ( ص 45-46).

 

2-       مزایای عمده نظام مشارکتی در قالب بهره وری را بیان کنید.(ص 46).

 

3-       پیش شرط های مشارکت در بخش دولتی را توضیح دهید( 48-51 ).

 

4-       آسیب های ناشی از مدیریت مشارکتی را به اختصار توضیح دهید ( ص 52-57).

 

 سوالات فصل چهارم : پاسخگویی در سازمانهای دولتی

 

1-       عوامل اصلی مئوثر بر ضرورت اصلاح بخش عمومی را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید ( ص63-65).

 

2-       اهداف مشترک اصلاحات در بخش دولتی چیست ؟ بیان نموده و توضیح دهید.(ص65).

 

3-       محور های اصلی تفکر اصلاحات را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 66-68).

 

4-       انواع پاسخگویی از نظر ریچارد هیکس را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 67-68).

 

5-       تاثیر نظامهای اطلاعاتی رایانه ای بر پاسخگویی را توضیح دهید ( ص69- 76 ).

 

6-       عمده ترین دلائل تغییر در توازن پاسخگویی در سازمانهای غیر دولتی را توضیح دهید. ( ص 73).

 

7-       نقش نظامهای اطلاعاتی رایانه ای را در انحراف و بر هم زدن توازن پاسخگویی بخش عمومی توضیح دهید .( ص 74-76 ).

 

8-       عوامل مئوثر بر پاسخگویی را  بیان نموده و توضیح دهید .( ص 77-79).

 

9-       عوامل مئوثر بر منبع پاسخگویی را بیان نموده و توضیح دهید .( ص 79-80).

 

10-   عوامل مئوثر برگیرنده پاسخ را بیان نموده و توضیح دهید.( ص80-82).

 

 سوالات فصل پنجم : ارزیابی عملکرد بر مبنای مدیریت نتیجه گرا در بخش دولتی

 

1.    نارسائی های ارزیابی عملکرد در مدیریت دولتی نتیجه گرا را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 92 -98).

 

2.    الگوی مطلوب سنجش عملکرد سازمان های بخش دولتی  باید واجد چه ویژ گی هایی باشد شرح دهید .( 99-101).

 

3.    معیار جامع در ارزیابی عملکرد باید دارای چه ویژگی هایی باشد ؟ بیان نموده و توضیح دهید .( ص 97).

 

4.    یاد گیری مثبت و یادگیری منفی در سازمانها را توضیح دهید .( ص 95).

 

 سوالات فصل ششم : فساد اداری

 

1-       فساد به طور اعم و فساد اداری به طور اخص دارای ویژ گی های متعددی است بیان نموده و توضیح دهید. ( ص104-105).

 

2-       به چه دلایلی باید از فساد اداری جلوگیری کرد وبا آن مبارزه کرد توضیح دهید.( ص 105).

 

3-       دشمن اصلی فساد اداری چیست ؟ بیان نموده و توضیح دهید.( ص106-107).

 

4-       نقش و تاثیر فناوری بر کشف و از بین بردن فساد اداری را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 111-112 ).

 

5-      عوامل مئوثر بر تاثیر گذاری فناوری اطلاعات بر فساد اداری را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید.( ص 113-115).

 

سوالات فصل هفتم : کاغذ بازی در بخش دولتی

 

1-       علل کاغذ بازی در سازمانهای دولتی را توضیح دهید.( ص 126-127).

 

2-       کاغذ بازی و مسئوول بودن در برابر مردم را توضیح دهید.( ص 129).

 

3-       کاغذ بازی و رویه ها  در سازمان را توضیح دهید .( ص 130).

 

4-       کاغذ بازی و قوانین ومقرارات در سازمان را توضیح دهید.(ص 127).

 

 سوالات فصل هشتم: مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

 

1-       اعتماد عمومی را بیان نموده و توضیح دهید .( ص 144).

 

2-       دلایل کاهش اعتماد عمومی را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 145-150).

 

3-       اعتماد اعتباری را توضیح دهید .( ص 150-151 ).

 

4-       اعتماد متقابل را توضیح دهید. (ص 152).

 

5-       اعتماد اجتماعی را توضیح دهید ( 152-153).

 

6-       دولت و سازمانهای دولتی چگونه می توانند اعتماد عمومی را بهبود بخشند ؟ بیان نموده و توضیح دهید.( ص 153 تا 155).

 

7-       به اعتقاد براونل توجه به چه نکاتی در افزایش اعتماد عمومی بسیار مئوثر است چهار مورد بیان نموده وتوضیح دهید .( ص 155- 156 ).

 

 سوالات فصل نهم: مشارکت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی

 

1-       دیدگاههای مختلف در زمینه مشارکت عام را بیان نموده و چهار مورد را توضیح دهید.(ص 164-165).

 

2-       ابعاد طراحی الگویی که مشارکت موفقیت آمیز شهروندان را تحقق بخشد را بیان نموده و توضیح دهید.(ص 165 و169 ).

 

3-      اهداف مشارکت شهروندان را بیان نموده و توضیح دهید.( 167 ).

 

 سوالات فصل دهم: مدیریت مسائل عمومی

 

1-       اهمیت وضرورت مجهز بودن مدیران عصرما به مهارت مسائل اجتماعی را توضیح دهید.( ص 176-177).

 

2-       مشکلات عمده در راه پذیرش و انجام مسئوولیت اجتماعی را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید.( ص 179- 180).

 

3-       پاسخگویی اجتماعی سازمان ها را توضیح دهید. ( ص 181 ).

 

4-       نقش نظم دهندگی دولت در مسئولیت اجتماعی سازمامها را بیان نموده و توضیح دهید.( ص182).

 

5-       مراحل طراحی نظام مدیریت مسائل عمومی را بیان نموده وتوضیح دهید.( ص 187-189).

 

 سوالات فصل یاز دهم: توسعه سرمایه اجتماعی

 

1-       سرمایه اجتماعی چیست ؟ توضیح دهید.( ص 191- 192 ).

 

2-        نقش حمایت مدیران از توسعه پایدار در ایجاد سرمایه اجتماعی  را توضیح دهید. ( ص195 - 196).

 

3-     نقش احساس مسئولیت اجتماعی مدیران در ایجاد سرمایه اجتماعی  را توضیح دهید. ( ص196 - 197).

 

4-     نقش یگانگی و وحدت مدیران با جامعه در ایجاد سرمایه اجتماعی  را توضیح دهید. ( ص197- 198).

 

 سوالات فصل دواز دهم: چالش های مدیریت دولتی در عصر جهانی شدن

 

1-        نگرش های متفاوت به جهانی شدن موجب ارائه تعاریف متفاوتی از این پدیده شده است بیان نموده و به اختصار توضیح دهید . ( ص 205- 206 ).

 

2-      دیدگاههای موافقان و مخالفان جهانی شدن را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید. ( ص 207 208 ) .

 

3-     روزنائو جهانی شدن را نتیجه چه رخدادهایی می داند ؟ چهار مورد را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید. ( ص 208 ).

 

4-     ایستا شناختی و مقطع نگری مدیریت دولتی را توضیح دهید . ( ص 209 ، 210 و 211 ).

 

5-       مدیریت دولتی و چالش های جهانی شدن را توضیح دهید. ( ص 211  تا 215 ).

 

6-       مدیریت دولتی و بحران پاسخگویی یکی از ره آورد های جهانی شدن است را توضیح دهید.( ص 216).

 

7-       مدیریت دولتی و بحران حاکمیت یکی از ره آورد های جهانی شدن است را توضیح دهید.( ص 217).

 

8-       مدیریت دولتی و بحران مشروعیت یکی از ره آورد های جهانی شدن است را توضیح دهید.( ص 218- 219 ).

 

9-       مدیریت دولتی چرا و چگونه می تواند از درون نگری به سوی جهان نگری در محیط جهانی شدن حرکت کند ؟ ( ص 220 -221 )

 

10-  اندیشمندانی که آینده مدیریت دولتی را در جهانی شدن مثبت می دانند چه توصیه هایی برای توفیق مدیریت دولتی درعصر جهانی شدن ارائه کرده اند؟ چهار مورد را بیان نموده و توضیح دهید.( ص 221- 224 ).

 

 سوالات فصل سیز دهم: آینده مدیریت دولتی در عرصئه جهانی شدن ؛ تعامل یا انفعال؟

 

1-       مدیریت دولتی و جهانی شدن را توضیح دهید.( ص 230 -231 ).

 

2-       رویکرد پذیرش انفعالی جهانی شدن را توضیح دهید ( ص233- 234 ).

 

3-       رویکرد انکار و نفی جهانی شدن را توضیح دهید ( ص235- 234 ).

 

4-       رویکرد تعامل اثر بخش در جهانی شدن را توضیح دهید ( ص233- 234 ).

5-       مدیریت دولتی در راه رویکرد تعامل اثر بخش با جهانی شدن باید واجد چه ویژگی هایی باشد؟ چهار مورد را توضیح دهید.( ص237- 238 ).

 

 

1393/8/30
پر بازدید
1393/3/2: آسيب شناسي آموزش كاركنان با تاكيد بر اثر بخشي آن در سازمانهاي ايراني
1392/8/12: نمونه سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه
1393/3/2: فرسودگي شغلي يا job burnout :
1392/8/7: اصول تنظيم و كنترل بودجه(4)
1391/7/29: پينر دراكر(peter drucker((2005-1909
آخرین مطالب
1397/11/21: كار تيمي و شيوه هاي گروهي حل مساله
1393/3/2: رفتار سياسي و نقش آن در سازمان و مديريت
1393/3/2: آسيب شناسي آموزش كاركنان با تاكيد بر اثر بخشي آن در سازمانهاي ايراني
1393/3/2: فرسودگي شغلي يا job burnout :
1393/2/17: مدیریت و جلوه‌های آن در آثار سعدی
ردیفنظر
1 Awacith [1400/7/2]
http://buypriligyhop.com/ - precio de priligy en mexico
پست الکترونیکی: Awacith@rvmail.xyz
2 Engabem [1400/6/24]
https://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil
پست الکترونیکی: Engabem@oourmail.xyz
3 chuseno [1400/6/5]
http://buysildenshop.com/ - Viagra
پست الکترونیکی: chuseno@rwmail.xyz
4 Janguer [1399/1/29]
Discount Levitra On Line purchase cialis online Vigria buy cialis online cheap Animal Healthcare Amoxicillin
پست الکترونیکی: janphync@belan.website
وب سایت: https://viacialisns.com

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
بزرگترين فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظيری است که بر ما می گذرد. (ساموئل جانسون)
شعر
قصه دردم همه عالم گرفت
در که نگیرد نفس آشنا
گر برسد ناله سعدی به کوه
کوه بنالد به زبان صدا
سعدی
حدیث
کسی که هوش و خرد دارد، فقير و محتاج نمی شود. - حضرت علی (ع)
دمی با حافظ
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
کنتور
امروز:
    بازدید: 97
    صفحات مرور شده: 99
روز گذشته:
    بازدید: 758
    صفحات مرور شده: 838
جمع کل:
    بازدید: 7189022
    صفحات مرور شده: 22744303