پیوندها
» مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قم
» متون سياسي
» همايش و جشنواره استاني نظام پيشنهادها
» انجمن علوم سياسي ايران
» موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
» سياست و پژوهش
» دكتر مهدي مطهر نيا
» دكتر مقصود رنجبر
» دكتر مجتبي مقصودي
» بانک اطلاعات نشریات کشور
» پژوهشکده اطلاعات و مدارک علمی ایران
» پایگاه SID - جهاد دانشگاهی
» ایران پژوهش
» زبان انگلیسی سرایان
» جامعه مترجمان رسمی ایران
» دکتر داود فیرحی
» دکتر نجف لک زایی
» علمی کاربردی استانداری قم
» گردونه(دانشجویان ارشد مجازی دانشگاه تهران)
» فدراسيون گلف
جستجو
 فارسی :: انگلیسی
زندگي سراسر حل مسئله است
صفحه اول  >> مقالات >>
سیاست روز :: سایت شخصی دکتر رضا دلاوری | معرفی کتاب روش شناسي نظريه هاي جديد در سياست
معرفی کتاب روش شناسي نظريه هاي جديد در سياست
موضوع: سياسي
نویسنده: معینی علمداری

 

روش شناسي نظريه هاي جديد در سياست

اثر دکتر جهانگير معيني علمداري

موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تاريخ انتشار 1385

قيمت: 1650 تومان

جامعه مدرن همواره جامعه يي سياسي است. دانش سياسي بخش اساسي و قابل توجهي از دانش اجتماعي انسان در سده هاي اخير بوده است. در سده نوزده و به ويژه از نيمه اين سده با رشد علم گرايي و تسري نگاه علم باور به حوزه جامعه شناسي و سياست در آراي انديشمنداني چون آگوست کنت، پرسش از «چيستي علم» و «روش کسب علم» جايگاهي محوري يافت و پيوند شناخت شناسي و روش شناسي، مبناي نظريه پردازي هاي سياسي در سده بيستم شد.

کتاب روش شناسي نظريه هاي جديد در سياست (اثبات گرايي و فرااثبات گرايي) نوشته دکتر جهانگير معيني علمداري، عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، در راستاي نشان دادن مباني يادشده و توضيح نسبت نظريه هاي سياسي جديد با فلسفه علم، براي دانشجويان و دانش پژوهان حوزه مطالعات سياسي نگاشته شده است.

مولف اين کتاب را نه در زمره آثار مربوط به فلسفه سياسي يا پژوهش هاي تجربي بلکه کتابي مي داند که مباحث آن به طور عمده به مطالعه سياست در سطح شناختي مربوط مي شود و ابعاد روش شناسانه آن مي چربد. نويسنده مي کوشد در چارچوب يک رشته مباحث شناخت شناسانه، دستاوردهاي فلسفي و علمي فرااثبات گرايي را براي سياست ارزيابي کند. به اين منظور نظريه هايي انتخاب شده اند که هر کدام توانسته باشند از چشم انداز خاص خود، اثبات گرايي را نقد کنند و از اين راه، شرايط مساعدي براي بهبود روش شناختي نظريه هاي سياسي فراهم آورند.

دکتر معيني اشاره مي کند که رويکرد کتاب، يک رويکرد فرانظريه يي است، اما منظور از فرانظريه چيست؟ در حقيقت هر فرانظريه مدلي از علم ارائه مي دهد. برخلاف نظريه، فرانظريه به ما نمي گويد که جهان چگونه کارکردي دارد، بلکه درباره «چگونگي بنياد نظريه ها» سخن مي گويد و بين انواع فهم هاي موجود از جهان و هستي شناسي آنها درباره واقعيت ارتباط برقرار مي کند.

نگارنده مهمترين انگيزه خود را براي تاليف اين اثر، احساس نياز به ارائه تلقي جديدي درباره ارتباط انديشه شناسي و مسائل روز دانسته است ولي افزوده که اگرچه در اين کتاب هيچ اشاره يي به مسائل روز نشده است، اما در اين مورد توجه به دو نکته داراي اهميت است: اولاً، رشد نظريه هاي سياسي فارغ از تحولات سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جهان صورت نمي گيرد و هرگونه بحثي درباره تحول نظريه ها و گذر به وضعيت جديد، به ناچار با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي جهان صورت مي گيرد. ثانياً، تحولات فکري و فلسفي، کيفيت انتظارات ما را از دنياي سياست دگرگون مي کنند. شناخت هاي ما از ماهيت پديده هاي سياسي، درک ما را از ماهيت تحولات سياسي و اجتماعي تقويت مي کند. بنابراين استدلال هاي فلسفي مطرح شده در اين اثر را نبايد يک رشته بحث هاي انتزاعي و نامربوط به واقعيت هاي سياسي تصور کرد.

مطالب اين کتاب در هشت فصل تنظيم شده است. در فصل اول علاوه بر مقدمه يي درباره ماهيت«نظريه سياسي جديد» مفاهيم اساسي مانند نظريه توضيح داده شده است.

مولف جديد بودن نظريه هاي سياسي را در چهار معناي متفاوت ذکر کرده و مورد چهارم را به عنوان معناي مورد نظر خود معرفي کرده است. اين چهار معنا عبارتند از: «متاخر»، در مقابل مفهوم «قديم»، جديد بودن نظريه ها به معناي علمي بودن در برابر آراي غيرعلمي و جديد بودن به معناي تحول اساسي و ساختاري در مبناي شناخت شناسي و روش شناسي در سياست.

فصل دوم، به اثبات گرايي (پوزيتيويسم) در سياست پرداخته است. در اين فصل نقش اثبات گرايان در علمي کردن سياست، ابعاد گوناگون جريان اثبات گرايي و پيامدهاي روش شناختي آن مورد بررسي واقع شده است و همچنين سه رويکرد موجود در ميان نظريه هاي اثبات گرا (اثبات گرايي منطقي، فلسفه زبان، اثبات گرايي تبييني) نقد و تحليل شده است.

فصل سوم که «پارادايم و سياست» نام گرفته است ارتباط ميان فلسفه علم و سياست را به ويژه با نگاه به افکار توماس کوهن و مبحث «پارادايم هاي علمي» اين انديشمند مورد توجه قرار داده است.عنوان فصل چهارم بازانديشي و مطالعه سياست است. بازانديشي (رفلکسيويتي) به معناي تامل فرد در دانسته هاي خويش و مسير تحقيق او در دستيابي به دانش است و منظور از بازانديشي در مطالعه سياست تامل درباره چگونگي توليد نظريه و روش تحقيق و شناسايي پديده هاي سياسي است.

انتقادي» که فصل پنجم را به خود اختصاص داده، در معناي وسيع مورد تحليل قرار گرفته است. نويسنده يادآور شده که نظريه انتقادي به آراي مکتب فرانکفورت محدود نشده و نقد گسترده مفهوم سلطه و بازتاب آن در مباحث روش شناختي را مدنظر قرار مي دهد.

از آنجا که «ساختارگرايي» بخش مهمي از مباحث شناخت شناسي و روش شناسي نيمه دوم قرن بيستم را به خود معطوف کرد مولف در فصل ششم به بررسي آن پرداخته و دو رويکرد علي و غيرعلي در ساختارگرايي را بررسي کرده است.

فصل هفتم به گفته نگارنده به پست مدرنيسم و ارتباط آن با تحليل سياسي نمي پردازد، بلکه به اين پرسش پاسخ مي گويد که در دوره پست مدرن امکانات موجود براي انديشه سياسي تا چه حد گسترش يافته است.

فصل پاياني کتاب که درباره «هرمنوتيک و سياست» است شرحي از تقابل فهم و تبيين در روش شناسي علوم اجتماعي سده اخير را دربر مي گيرد. هرمنوتيک رمانتيک، هرمنوتيک فلسفي، هرمنوتيک انتقادي و هرمنوتيک راديکال و رابطه هرکدام از اين مباحث با روش شناسي در نظريات سياسي بخش هاي مختلف اين فصل را تشکيل داده اند.

کتاب روش شناسي نظريه هاي جديد در سياست را موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران در شمارگان 1500 نسخه در اواخر سال 1385 منتشر کرده است.

 

1393/11/19
پر بازدید
1391/3/15: مارسل موس
1391/3/12: تیون ون دایک
1391/5/10: نوربرت الياس Norbert Elias
1391/4/18: کلود لوفور(1924-2010)
1391/3/18: معرفی و ارزیابی کتاب/روش شناسی علوم سیاسی
آخرین مطالب
1397/11/21: انسان بي نقص
1397/11/21: درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل
1397/10/3: مغالطه‌هاي پر كاربرد
1397/10/1: هرتزوگ نوشته سال بلو
1397/10/1: رولشتاین اثر سال بلو
ردیفنظر
1 DagisaKar [1399/3/23]
Viagra Cialis Levitra Comparison Cialis Secure Ordering Progesterone Amex Accepted Tablets Cialis Cheap Cialis Canada
پست الکترونیکی: outrace@mitchl.xyz
وب سایت: https://cheapcialisir.com

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ
مطالب مهم

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی

            مولف : محمدرضا دلاوری (قاضی دیوان عدالت اداری)

 

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار پزشگی در حقوق ایران و حقوق کامن لا

              مولف: محمد حسین دلاوری

سخن برگزیده
پيش از هر چيز‏‎ نخست بدان چه مي خواهي. (فرديناند فوخ)
شعر
هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا
خيام
حدیث
علم گنج و کليد آن سوال است، پس سوال کنيد. حضرت محمد(ص )
دمی با حافظ
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را
کنتور
امروز:
    بازدید: 97
    صفحات مرور شده: 99
روز گذشته:
    بازدید: 658
    صفحات مرور شده: 737
جمع کل:
    بازدید: 7188922
    صفحات مرور شده: 22744202